Osiguranje imovine u privredi

Kod osiguranja imovine u privredi može se osigurati sledeće: osiguranje gradjevinskih objekata, osiguranje opreme, osiguranje mašina i alata, osiguranje objekata u izgradnji ili montaži, osiguranje zaliha gotovih proizvoda ,sirovina i materijala, osiguranje stakla.

Rizici koji se mogu ugovoriti su: osiguranje od požara, dara groma, oluje, grada, pada letilice, manifestacija i demonstracija, izliv vode iz instalacija, poplava i bujica, klizanja tla i odrona, mašina od loma, stakla od loma, provalne krađe i razbojništva, osiguranje od posledica prekida rada, osiguranje opšte odgovornosti. Kod poljoprivrede može se ugovoriti, pored navedenog, i osiguranje useva,plodova i stoke.

Kod osiguranja imovine u privredi Preduzeće će vrlo pažljivo i temeljito vršiti prikupljanje svih neophodnih podataka za osiguranje od strane klijenata i to pre svega:

  • zajedno sa klijentom utvrditi pravu vrednost imovine za osiguranje,
  • vrsiti,uz sugestije klijenata, procenu relevantnih rizika,
  • prikupljati precizne podatke o vrsti imovine koja se osigurava,
  • popunjavati upitnike sa podacima o osiguraniku i njegovoj imovini, radi pravljenja
  • ponude od strane osiguravača.

Na bazi prikupljenih podataka i sačinjenog upitnika, Preduzeće će uzimati ponude od više osiguravajučih društava, razmtrati ponude i zajedno sa klijentom odabrati napovoljniju ponudu, vodeći računa pri izboru ponude, o visini premije osiguranja, obimu pokrića, rejtingu osiguravajučeg društva, brzoj i kvalitetnoj proceni i isplati šteta i si.

 

privreda1

 

privreda2