Auto kasko

Auto-kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje motornih vozila i ono osiguraniku pruža punu zaštitu za vreme trajanja osiguranja. Ta zaštita se ogleda u pokrivanju i onih rizika kada je sam osiguranik kriv za nastalu štetu (sem kada je u pitanju namera, alkohol i droga i sl.), kao i naknadu štete u slučaju kradje i utaje vozila.

Visina premije osiguranja zavisi od toga koliki stepen rizika na sebe preuzima osiguravajuće društvo (bez ili sa krađom, bez ili sa utajom, manje ili vise rizična kategorija vozila i osiguranika i sl.). Kod ove vrste osiguranja svako osiguravajuće društvo određuje visinu premije prema stepenu rizika i tehničkim rezultatima ovog osiguranja u prethodnom periodu, tako da visina premije nije jedinstvena kod osiguravajućih društava. Pored toga, različiti su i razni bonusi-popusti koje odobravaju osiguravajuća drušva,kao i mere zaštite koje traže od osiguranika.

auto-kasko

Iz tih razloga Društvo će za svoje klijente obezbediti ponude od više osiguravajućih društava, u slučaju da mu Osiguravajuće društvo sa kojim postoji ugovor to dozvoli (npr., DELTA-GENERALI, DUNAV, AMS i drugi), te klijentima na bazi prispelih ponuda preporučiti najpovoljnije osiguranje kod osiguravajućih društava koja imaju najbolji rejting u Srbiji ili osiguranik sam izabere osiguravajuće društvo kod koga želi da se osigura. Poslednjih godina, auto-kasko osiguranje je imalo veliki rast zbog kreditiranja kupovine vozila od strane banaka i lizing kompanija, gde je uslov kreditiranja i kasko osiguranje.